Jazyková škola LINGVA, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Praha, Brno

Zásady ochrany osobních údajů společnosti JAZYKOVÁ ŠKOLA LINGVA s.r.o. (GDPR)

I. Úvodní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Jazyková škola Lingva s.r.o., IČO: 288 311 87, (dále jen: „správce“).

Dále v textu se dozvíte zejména:

1) jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat
2) za jakými účelem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
3) komu mohou být Vaše osobní údaje předány
4) po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
5) jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva
6) způsob uplatnění práv

Správce:         Jazyková škola Lingva s.r.o
Adresa:          Čajkovského 955/29, Hradec Králové, 500 09
IČO:                288 311 87
DIČ:                CZ28831187
Zapsaná u:    Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka: oddíl C, vložka č.31730
Email:             info@lingva.cz
Telefon:         +420 775 600 780
Web:               www.lingva.cz

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@lingva.cz.
Tyto zásady ochrany osobních údajů se použijí obdobně pro naše další odběratele i dodavatele, kteří nejsou uživateli našeho webového portálu, ale jsou našimi obchodními partnery na základě smluv uzavřených v listinné neelektronické formě nebo na základě dílčích objednávek učiněných písemnou či ústní formou.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete telefonicky, nebo prostřednictvím emailu, webových stránek, sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, apod.) či jiné webové prezentace, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o Vaší osobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
a)  Vaše jméno a příjmení
b)  obchodní firma
c)  adresa bydliště nebo sídlo společnosti
d)  identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo
e)  datum narození
f)   telefonní číslo
g)  e-mailová adresa

III. Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom plnili smlouvy uzavřené s Vámi, plnili právní povinnosti, které se na správce vztahují, vystavovali faktury danými údaji, případně abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo které jsou nezbytné pro efektivní spolupráci. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k výše uvedenému účelu zpracování.
Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vaše jméno, příjmení, obchodní firmu, adresu bydliště nebo sídlo společnosti, IČO, DIČ, datum narození, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení a informovali Vás o informacích o výuce, kurzech, organizaci semestrů, chystaných událostech, pozvánkách na akce, publikacích nebo službách, které poskytujeme, a které by Vás mohly zajímat. Činíme tak na základě oprávněného zájmu, který vychází z našeho vzájemného obchodního vztahu.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@lingva.cz nebo využít možnosti odhlášení v patičce každého hromadného e-mailu, ze kterého jste od nás toto obchodní sdělení obdržel/a.

IV. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje zpracovávají zaměstnanci správce. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

1. spolupracovníkům správce, vyučujícím, lektorům
2. externím účetním
3. zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby
4. poštovní a přepravní společnosti

V. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Po skončení plnění naší vzájemné smlouvy a po uplynutí zákonných archivačních lhůt Vaše osobní údaje bezpečně a důkladně zlikvidujeme, a to jak ty listinné, tak elektronické.

VI. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům
b) právo na opravu osobních údajů
c) právo na výmaz ("právo být zapomenut")
d) právo na omezení zpracování údajů
e) právo vznést námitku proti zpracování
f)  právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@lingva.cz.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu osobních údajů znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz (právo být zapomenut) znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud
(i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
(ii) zpracování je protiprávní,
(iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
(iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování údajů znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. S ohledem na skutečnost, že přímý marketing provádíme vždy pouze s Vaším výslovným souhlasem, můžete svůj souhlas kdykoliv a bez udání důvodu odvolat.

Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Způsob uplatnění práv

Pro uplatnění svých práv uvedených shora kontaktujte oprávněnou osobu správce: Mgr. Miloš Nouzovský, jednatel, info@lingva.cz, tel: 775600780 či tato práva můžete uplatnit osobně při návštěvě provozovny JŠ Lingva, Malé náměstí 14/30, Hradec Králové.
Správce je povinen vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by správce nevyhověl žádosti, bude vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.  
V některých případech vymezených legislativou není správce povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech může správce odmítnout žádosti vyhovět. 
Pokud správce obdrží žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.